O Firmě

MSc. Eva Hadravová

MSc. Eva Hadravová, MBA

Jednatel společnosti

František Sobotka

FRANTIŠEK SOBOTKA

Jednatel společnosti

Ing. Jiří Wagner

ING. JIŘÍ WAGNER

Finanční ředitel

Ing. Lukáš Babický

ING. LUKÁŠ BABICKÝ

Výkonný ředitel, prokurista

PROFIL SPOLEČNOSTI

MONZAS, spol. s r.o. je stabilní a dynamicky se rozvíjející společností s tradicí na českém trhu od roku 1992. Zabýváme se především stavební a montážní činností specializovanou na výstavbu, modernizace a rekonstrukce sdělovacích a zabezpečovacích zařízení jak v provozu Správy železniční dopravní cesty tak průmyslových vleček. S cílem dosažení spolehlivosti zajišťujeme také odborné opravy, kvalifikovanou údržbu a servis těchto zařízení.
V rámci svých podnikatelských aktivit poskytujeme zároven služby v oblasti určených technických zařízení v provozu železniční dopravy a v dalších činnostech s tím souvisejících. V neposlední řadě realizujeme elektroinstalační práce a rozvody v průmyslových i obytných objektech včetně rozvodů kabelové TV, počítačových a telekomunikačních sítí. Významným oborem naší činnosti je také specializace na trakční vedení.
V souvislosti s uvedenými aktivitami disponujeme odborníky na projekční i investorsko- inženýrskou činnost včetně poradenské a konzultační činnosti.

Prioritou společnosti je poskytovat kvalitní a kvalifikované služby s maximální zárukou pro zákazníka a v neposlední řadě garantovat seriózní partnerské vztahy k obchodním partnerům. Vedení společnosti své služby neustále zkvalitňuje s cílem poskytovat je v co nejvíce komplexní a ucelené kvalitě.
Zaměstnanci společnosti mají vysokou úroveň odborných znalostí, specializace a kvalifikace v oboru. Na výsledcích MONZAS, spol. s r.o. jsou vidět dlouholeté zkušenosti a profesionální know-how.
Společnost zaměstnává v dlouhodobém průměru 150 kmenových pracovníků, neustále klade důraz na jejich odborný rozvoj, rozvíjení firemní kultury a budování dobrého jména společnosti.

 

KVALIFIKACE

Kvalifikace - Osvědčení o autorizaci a odborná způsobilost
Certifikát uživatele cenové soustavy ÚRS

CERTIFIKÁTY

CQS 9001 (CZ)

CQS 9001 (EN)

CQS 14001 (CZ)

CQS 14001 (EN)

CQS 18001 (CZ)

CQS 18001 (EN)

IQNET 9001 (EN)

IQNET 14001 (EN)

IQNET 18001 (EN)

EZÚ 9001 (CZ)

EZÚ 9001 (EN)

EZÚ 14001 (CZ)

EZÚ 14001 (EN)

EZÚ 18001 (CZ)

EZÚ 18001 (EN)

ZLATÝ CERT. EZÚ (CZ)

ZLATÝ CERT. CQS (CZ)

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU

Společnost MONZAS, spol. s r.o. má zaveden integrovaný systém řízení, zahrnující management kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, environmentální management v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.

Tento systém zabezpečuje dodržování kvalitativních standardů při poskytování našich služeb. V rámci systému je aplikován procesní přístup s intenzivní orientací na zákazníka. Integrovaný systém se trvale zlepšuje a jeho způsobilost je pravidelně ověřována dozorovými a recertifikačními audity.

Tuto politiku kvality, ochrany životního prostředí a vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek se vedení společnosti zavazuje naplňovat, udržovat a zlepšovat následující zásady:

KVALITA

strategie v oblasti managementu kvality:

všeobecně

- dodržování právních předpisů a jiných požadavků majících vliv na kvalitu poskytovaných produktů a služeb,
- udržování a zvyšování kvality realizovaných zakázek a poskytovaných služeb,
- rozšiřování a zvyšování kvalifikace a odborné úrovně zaměstnanců na všech úrovních,
- optimalizace a zefektivňování organizace práce,
- rozvoj a zlepšování QMS (systému řízení kvality).

ve vztahu k zákazníkovi

- při budování vztahů se zákazníky klást důraz na dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci,
- zvyšování oboustranné důvěry a úplné spokojenosti zákazníka,
- upřednostňování osobního jednání se zákazníkem,
- v rozhodovacím procesu řízení uplatňování vstřícnosti k požadavkům zákazníka s důrazem na co nejpřesnější specifikaci parametrů zakázky,
- dodávání služeb a produktů v nejvyšší možné kvalitě při dodržení dohodnutých cenových podmínek a termínů.

ve vztahu k zaměstnancům

- uplatňování a prohlubování korektních vztahů se zaměstnanci, neboť si uvědomujeme, že výkonnost a dobré jméno společnosti jsou určovány kvalitou jejích zaměstnanců,
- rozvíjení a upevňování pocitu sounáležitosti s firmou u zaměstnanců na všech úrovních,
- podpora týmového ducha a účast zaměstnanců na životě společnosti,
- zaměření mzdové politiky na podporu stabilizace klíčových zaměstnanců a rozšíření prostoru pro motivaci k výkonu s ohledem k dosaženému vzdělání, kvalifikaci, odborným znalostem a dovednostem, osobní odpovědnosti s přihlédnutím k fyzické i duševní namáhavosti,
- podpora otevřeného konstruktivního dialogu,
- zvyšování profesionality a odborné úrovně znalostí zaměstnanců na všech úrovních,
- vytváření podmínek pro pozitivní postoj všech zaměstnanců k otázkám kvality,
- posilování vědomí odpovědnosti za bezpečnost při práci a ochranu vlastního zdraví.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

strategie v oblasti řízení péče o životní prostředí:

- dodržování platných předpisů a jiných požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí,
- minimalizace negativních dopadů na životní prostředí souvisejících s pracovními činnostmi a poskytovanými službami,
- minimalizace produkce odpadů a jejich odpovědné třídění,
- preventivní předcházení nežádoucím situacím nebo haváriím, které by mohly mít negativní dopad na životní prostředí,
- snižování energetické náročnosti používaných technologií,
- neustálý rozvoj a zlepšování environmentálního profilu.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

strategie v oblasti managementu BOZP:

- dodržování platných předpisů a jiných požadavků, které souvisí s definovanými nebezpečími BOZP ve společnosti
- prevence v oblasti řízení rizik se zaměřením na nejrizikovější činnosti společnosti jako jsou např. práce se stavebními stroji a strojními mechanizmy a nářadím
- prevence před úrazy a jinými poraněními
- prevence před poškozením zdraví v důsledku působení rizikových faktorů (hluk, vibrace)
- neustálé zlepšování pracovního prostředí a podmínek pro bezpečnou práci
- soustavný rozvoj a zlepšování systému řízení BOZP

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při zvyšování úrovně firemní kultury se zaměřujeme zejména na ctění tradičních hodnot, přičemž tyto hodnoty chápeme zároveň jako nepostradatelnou součást firemního úspěchu. Jsou to především:

zaměstnanci – jsou naším aktivem a hodnotou. Uvědomujeme si, že abychom uspěli v tvrdé konkurenci musíme neustále investovat do jejich rozvoje a odborného růstu;
poctivost a etika – každý obor podnikání má svá pravidla, my tato pravidla respektujeme a řídíme se jimi;
profesionalita – profesionální přístup chápeme jako naprostou samozřejmost, chceme-li dlouhodobě uspět musí být naše produkty a služby na špičkové úrovni;
klienti jako partneři – s našimi zákazníky budujeme trvalé obchodní vztahy, partnerství je založené na důvěře vycházející z odpovědnosti, spolehlivosti a vstřícného lidského přístupu;
ambice být nejlepší – naším cílem je úspěch, chceme být přední, úspěšná firma, která zaujímá významné postavení na tuzemském trhu;
podpora ekologie – podporujeme recyklaci surovin, používáme ekologické materiály a předcházíme byť i jen malým haváriím

K zabezpečení výše uvedených zásad se vedení společnosti zavazuje neustále zlepšovat svůj integrovaný systém řízení společnosti, pravidelně s nimi seznamovat své zaměstnance a zajistit její dostupnost pro veřejnost.